Affärsvillkor Webbhotell

Guru Web Agency’s affärsavtal för webbhotell, domänregistrering samt support, ersätter alla tidigare avtal.
Gäller från och med 2021-12-06

§ 1 Allmänt

1.1 Dessa villkor reglerar förhållandet mellan Kund och Guru Web Agency, org. Nr 980402-1872 (nedan kallat Guru Web Agency), med avseende på abonnemangstjänster (”Tjänsten”) såsom Webbhotell, Domänregistrering och Support som Guru Web Agency levererar från tid till annan.

1.2 Kund kan vara en myndig fysisk person eller juridisk person.

1.3 Genom att acceptera detta avtal så accepterar kunden även One.com´s avtal för webbhosting och domänregistrering. Dessa avtal finns att läsa på affaersvillkor (one.com).

§ 2 Tjänsten

2.1 Tjänsten innebär att Kund hyr en del av Guru Web Agency´s delade servermiljö som tillhandahålls av One.com.

2.2 Guru Web Agency tillhandahåller support för Tjänsten under avtalsperioden via telefon, e-post och information på Guru Web Agency´s webbplats.

2.3 Kund ansvarar för användningen av sitt utrymme och ser till att allt material som laddas upp till servern är relevant till hemsidan. Kund får ej utnyttja sitt utrymme till en så kallad filtjänst eller lagringsutrymme.

2.4 Om Kund utnyttjar en överdriven eller misstänkt stor trafikmängd har Guru Web Agency rätt att starta en förundersökning mot Kund gällande vart denna trafikmängd kommer ifrån.

2.5 Kund ansvarar för att endast hosta sina egna hemsidor på sitt webbhotell, det är inte tillåtet att hosta andra företags- eller privatpersoners hemsidor, bloggar eller e-handelslösningar på ett och samma webbhotellspaket.

2.6 Kund står som ägare av domänen, Guru Web Agency förvaltar endast domänen och tillhandahåller support.

§ 3 Avtalstid för Tjänsten

3.1 Abonnemangsperioder varar 12 månader i taget. Abonnemanget förnyas automatiskt 30 dagar innan en ny 12-
månadersperiod påbörjas, om inte abonnemanget sägs upp enligt punkt 3.3. Efter uppsägning sparas eventuella filer som lagrats genom tjänsten hos Guru Web Agency ytterligare 2 veckor.

3.2 Guru Web Agency tillämpar Distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) vilket innebär att Kund har rätt att frånträda Avtalet om detta har ingåtts på distans, till exempel. via Internet, genom att meddela Guru Web Agency detta inom 14 dagar, eller 7 arbetsdagar från den dag Kund mottar orderbekräftelsen (”Ångerfristen”). Ångerrätten upphör dock om Kund börjat använda Abonnemanget under ångerfristen.

3.3 Ett abonnemang kan sägas upp när som helst av kunden. Då abonnemangsperioden varar i 12 månader och förnyas automatiskt 30 dagar innan slutdatumet för varje 12-månadersperiod måste uppsägningen vara mottagen av Guru Web Agency senast 30 dagar innan 12-månadersperiodens slut. Den oanvända delen av en förbetalning blir inte återbetald. Om uppsägningen inte är Guru Web Agency tillhanda i tid är kunden skyldig att betala abonnemangsavgiften för den följande 12-månadersperioden.

Avtalet upphör genom uppsägning som skickas in skriftligen via Guru Web Agency kontaktformulär eller via mail. Vid uppsägning skall organisationsnummer/personnummer och domännamn uppges. Har ingen korrekt uppsägning inkommit innan tjänsten går ut måste fakturan för nästkommande period betalas.

Exempel:
Om abonnemanget upprättades 1 januari 2021 varar abonnemanget fram till 31 december 2021. Om kunden inte önskar
att abonnemanget skall fortgå in i följande år (2022) måste abonnemanget sägas upp innan 30 november 2021.

3.4 Endera parten har rätt att skriftligen via brev, fax eller e-post säga upp avtalet till omedelbart upphörande om den andra parten begår ett väsentligt avtalsbrott och, i den mån rättelse är möjlig, inte vidtar rättelse inom 14 dagar efter skriftlig uppmaning via brev, fax eller e-post med hänvisning till denna bestämmelse. Detsamma gäller om part försätts i konkurs eller likvidation, är föremål för ackordsförfarande eller annars uppenbart är på obestånd.

§ 4 Avgifter för Abonnemanget

4.1 Avgifter för Tjänsten utgår i form av förskottsbetalning mot faktura eller direktbetalning via Bankgiro eller kontokort enligt den period som är angiven i punkt 3.1. Betalning skall ske senast 30 dagar efter fakturadatum.

4.2 Guru Web Agency har rätt att stänga av Tjänsten om Kund underlåter att betala i rätt tid eller inte erlagt full betalning, förutsatt att minst en skriftlig betalningspåminnelse eller varning har skickats ut till Kund, antingen via brev, fax eller e-post. Vid avstängning av Tjänsten har Guru Web Agency rätt att informera om detta via e-post eller telefon. Vid återaktivering av Tjänsten debiteras Kund en startavgift på 499 kronor.

4.3 Dröjsmålsränta utgår enligt räntelagen från förfallodagen och tills dess att betalning fullgjorts.

4.4 Kund skall inom 10 dagar från det att Kund mottagit fakturan meddela Guru Web Agency om fakturan anses felaktig. Har Kund i tid invänt mot fakturan och anfört en saklig grund mot debiteringen, skall Guru Web Agency medge anstånd med betalningen av det tvistiga beloppet. Medges anstånd utgår dröjsmålsränta på den del av det tvistiga beloppet som Kund är skyldig att betala.

4.5 Tillfälliga kampanjpriser påverkar inte avtalet.

4.6 Återbetalning av avgifter för domännamn görs inte.

4.7 Vid uppsägning från Kund eller av Guru Web Agency på grund av brott mot villkoren återbetalas inte inbetald avgift för pågående eller kommande period.

4.8 Guru Web Agency äger rätt att överlåta fakturor till kreditbolag som då övertar fordran gentemot kunden. Detta innefattar även om kunden inte är sen med sin betalning.

4.9 Alla fakturor som skickas ifrån Guru Web Agency skickas via e-post, vi skickar ej ut några fakturor via brev.

§ 5 Överlåtelse av Tjänst

5.1 Kund får överlåta Tjänsten efter Guru Web Agency´s medgivande. En överlåtelse skall genomföras enligt de vid tillfället gällande regler. En överlåtelse träder i kraft från det datum då Guru Web Agency meddelar Kund att man har medgivit överlåtelsen. Den frånträdande parten är inte betalningsskyldig för förpliktelser som uppkommer efter det att en överlåtelse har genomförts. Den tillträdande parten är inte betalningsskyldig för förpliktelser som uppkommit innan det att en överlåtelse har genomförts. Den frånträdande parten är skyldig att reglera eventuella innestående skulder gentemot Guru Web Agency innan den tillträdande parten kan överta Tjänsten. Den tillträdande parten står för eventuella överlåtelsekostnader.

5.2 Guru Web Agency får överlåta Tjänsten till annat företag som skäligen kan förväntas iaktta de rättigheter och skyldigheter Guru Web Agency har gentemot Kund.

§ 6 Guru Web Agency´s ansvar

6.1 Guru Web Agency har rätt att vidta åtgärder som påverkar tillgängligheten i Tjänsten om det är påkallat av tekniska, underhålls-, drifts- eller säkerhetsmässiga skäl, eller på grund av lag, myndighetsbeslut eller beslut fattade av behörig registreringsenhet av relevanta toppdomäner eller av sådan registreringsenhet utsedd behörig organisation.

6.2 Guru Web Agency utövar ingen kontroll över information eller material som finns på Kundens lagringsutrymme och Guru Web Agency är således inte ansvarigt för direkta eller indirekta skador som uppkommit till följd av Kundens agerande eller brister på Kundens applikationer. Guru Web Agency är inte heller skadeståndsskyldigt vid skador som uppkommer i samband med intrång i Kundens tjänst.

6.3 Guru Web Agency ansvarar endast för skador som orsakas genom försummelse av Guru Web Agency eller anlitad underleverantör. Guru Web Agency´s skadeståndsskyldighet skall, såvida inte uppsåt eller grov vårdslöshet från Guru Web Agency´s sida orsakat skadan, vara begränsad till direkta förluster till ett sammanlagt belopp motsvarande avgiften för den gällande avtalsperioden. Guru Web Agency ansvarar inte för indirekt skada såsom förlust av information och inte heller för förvanskning av information p.g.a. tredje parts obehöriga intrång i Guru Web Agency´s eller One.com´s datorresurser.

6.4 Guru Web Agency raderar inte Kundens information så länge Tjänsten är aktiv, om inte Kunden skriftligen uttryckt ett önskemål om detta samt styrkt sin identitet. Guru Web Agency förbehåller sig dock rätten att radera information vid utebliven betalning eller uppsägning av tjänsten.

6.5 Guru Web Agency´s skadeståndsansvar för sakskador omfattar endast ersättning för direkt förlust och är begränsat till maximalt det som Kund betalar till Guru Web Agency under tolv (12) månader enligt gällande avtal. Ersättning utgår inte i något fall för indirekt skada såsom minskad produktion eller omsättning i Kunds rörelse.

6.6 Guru Web Agency har rätt att avsluta Abonnemanget för kund, helt eller delvis, genom skriftlig underrättelse till kund. Eventuellt innestående tid betalas tillbaka till Kund enligt angiven betalningsmetod.

§7 Kundens ansvar

7.1 Kund ansvarar gentemot Guru Web Agency för att information som hanteras inom Tjänsten inte gör intrång i tredje parts rättigheter eller på annat sätt står i strid mot gällande lagstiftning.

7.2 Kund förbinder sig att inte nyttja resurser eller söka obehörig åtkomst till Guru Web Agency´s system, vilka inte är avsedda för Kunden och att inte heller på annat sätt agera i strid mot gällande lagstiftning vid sin användning av Tjänsten.
Kund förbinder sig vidare att inte sprida datavirus eller någon annan form av skadlig kod. Guru Web Agency har rätt att stänga av Tjänsten och/eller säga upp avtalet med omedelbar verkan samt begära skadestånd om det skäligen kan antas att fortsatt spridning strider mot lag eller annan myndighetsförfattning eller om informationen annars uppenbarligen strider mot villkoren i detta avtal.
Detsamma gäller om Guru Web Agency eller One.com orsakas driftsstörningar vilka skäligen kan antas bero på fel eller tekniska störningar hänförliga till Kunden. Guru Web Agency har rätt att ta del av all information som hanteras i Tjänsten för att kunna fullgöra sina rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal.

7.3 Kund förbinder sig att inte utnyttja mer än avtalad resurs. Om detta sker äger Guru Web Agency rätt att direkt debitera Kund faktiska kostnader som detta orsakat Guru Web Agency. Även retroaktiv debitering kan komma att ske. Guru Web Agency äger även rätt att lägga upp ett löpande avtal med månads- eller kvartalsvis debitering för resurs och kapacitetsutnyttjande.
Kund förbinder sig även att inte utnyttja mer processorkraft eller diskkapacitet (läsningar och skrivningar till disk) än vad som anses vara rimligt. Om detta sker äger Guru Web Agency rätt att direkt debitera Kund för faktiska kostnader som detta orsakat Guru Web Agency. Även retroaktiv debitering kan komma att göras.

7.4 Om Kund skickar ut spam eller gör större utskick än vad Guru Web Agency anser vara normalt äger Guru Web Agency rätt att stänga av Kund omgående. Guru Web Agency´s riktlinjer är i linje med One.com´s villkor.

7.5 Kund ansvarar över mjukvaran som är nödvändig för att utnyttja Tjänsten hos Guru Web Agency.

7.6 Kunden ansvarar för allt material på hemsidan och domännamnet. Vid misstankar om olagligt material/bedriven verksamhet (alternativ material som kan klassas som olagligt eller omoraliskt) har Guru Web Agency rätt att stänga ner Tjänsten.

7.7 Kund ansvarar för sitt eget material och filer på utrymmet. Vid förlorat eller förstört material kan en återställning göras från Guru Web Agency. Vid återställning av backup tas en administrativ avgift ut på 700 kr per påbörjad timme.

7.8 Kund ansvarar för att uppgifter som anges vid registreringen stämmer. Om Kund använder felaktiga (falska) uppgifter vid registrering kan Guru Web Agency kräva legitimation vid beställning. Om Kund inte kan uppvisa detta äger Guru Web Agency rätt att stänga ner Tjänsten och avsluta Kundkontot.

7.9 Kund ansvarar för att de domäner som läggs in och administreras under webbhotellet tillhör Kunden.

§ 8 Administration

8.1 Kund skall alltid ha korrekt, uppdaterad information registrerad hos Guru Web Agency som kan identifiera Kunden inklusive nödvändig kontaktinformation.

8.2 Det skall av webbsidorna klart framgå vilken fysisk eller juridisk person som ansvarar för sidornas publicering.

8.3 Kund ger samtycke att bolaget aktivt får utföra marknadsföring & erbjudanden mot kunden. Detta kan ske i olika former av kommunikation så som e-post, sms, samtal eller produkter. Kund kan alltid avanmäla och säga upp sina tjänster ifrån bolagets utskick genom att följa instruktionerna angivna i varje utskick eller kontakta vår kundtjänst via vår hemsida.

§ 9 Domännamn

9.1 Guru Web Agency skriver alltid Kund som ägare till domänen vid registrering av domän hos One.com. Guru Web Agency förvaltar endast domänen åt Kunds räkning.

9.2 Guru Web Agency garanterar inte att domänen är registrerad förens en bekräftelse har skickats ut till kund via e-post. I fall att Guru Web Agency misslyckas att erbjuda domänen har Kunden rätt att registrerad en ny domän till samma värde.

9.3 Ersättning vid förlorad domän kan aldrig överstiga faktiskt betald summa under perioden domänen har varit registrerad med Guru Web Agency.

9.4 Guru Web Agency registrerar inga domäner förens betalningen av fakturan har inkommit till oss.

9.5 För det fall betalning inte kommit Guru Web Agency, tillhanda inom avtalad tid enligt ovan har Guru Web Agency rätt att peka om aktuellt domännamn till en annan hemsida än den av kunden angivna. För det fall domännamnet inte förnyas inom en kort respitfrist som följer domännamnets utgångsdatum respektive fakturans förfallodatum, har Guru Web Agency rätt att för egen räkning registrera aktuellt domännamn och därefter hantera domännamnet som sitt eget, vilket inkluderar rätt för Guru Web Agency att transferera domännamnet till tredje part.

§ 10 Driftstörning

10.1 Vid omfattande driftstörningar har Kund rätt att begära kompensation inom ramen för vad Kund betalar. Kompensation utgår i första hand genom gratis förlängning av Tjänsten. Som omfattande driftstörningar räknas ihållande eller omfattande avbrott under tolv (12) timmar kontorstid (helgfri måndag – fredag, kl 08.00 – 17.00) under en period om trettio (30 dagar). Begäran om kompensation skall inkomma högst sju (7) dagar efter perioden om trettio (30 dagar). Planerade avbrott räknas inte som driftstörning.

§ 11 Information och Kunduppgifter

11.1 Information som Kund anger vid registrering kommer Guru Web Agency att använda i form av ett internt Kundregister. Personuppgifter omfattas. För det fall det aktuell information som Kund angivit är felaktig och Guru Web Agency har tillgång till korrekt kontaktinformation så har Guru Web Agency en rätt och en skyldighet att justera aktuell information.

11.2 Kunden godkänner att Personuppgifter som anges vid registrering av domännamn kommer att vara offentligt åtkomlig via Internet hos den aktuella registreringsenhet som Guru Web Agency väljer. Om Kund väljer att inte använda “Shield Whois” kommer följande uppgifter vara åtkomliga: namn, e-postadress samt domännamn. Exempelvis: Om Kunden registrerar en .se-domän kommer Personuppgifter att finnas/behandlas hos både Guru Web Agency och hos registerhållaren, vilket i detta fall är .se. Det är Kundens skyldighet att informera berörda personer i sin organisation om ovanstående samt att inneha tillstånd att hantera Personuppgifter på det sätt som anges ovan.

11.3 Guru Web Agency kommer på begäran endast lämna ut Personuppgifter till myndigheter eller registry.

11.4 Hantering av Personuppgifter. Den röda tråden indikerar var Fullständiga Personuppgifter skickas. Det är endast två leverantörer som tar del av fullständiga uppgifter, Name ISP (AB Name ISP) samt One.com (one.com Group AB).

11.5 Vid frågor rörande personuppgifter hänvisas till Guru Web Agency´s support.

§ 12 Force majeure

12.1 Om part förhindras att fullgöra sina åtaganden enligt detta avtal på grund av omständighet som part inte kunnat råda över, såsom blixtnedslag, översvämning, inbrott, arbetskonflikt, eldsvåda, beslag, myndighetsbestämmelser samt fel eller försening i tjänst från underleverantör på grund av omständighet som häri avses, skall detta utgöra befrielsegrund som medför framflyttning av tidpunkt för prestation. Har avtalets fullgörande till väsentlig del förhindrats under längre tid än en månad på grund av ovan angiven omständighet, har vardera parten rätt att utan ersättningsskyldighet skriftligen frånträda avtalet.

§ 13 Tvist

13.1 Tvist angående tolkningen eller tillämpningen av detta avtal skall avgöras av svensk domstol enligt svensk rätt.

§ 14 Ändringar i avtalet

14.1 Guru Web Agency har rätt att vidta ändringar av dessa allmänna villkor med ikraftträdande 30 dagar efter att de nya allmänna villkoren har offentliggjorts. Sådan ändring får ske om det är nödvändigt på grund av tekniska skäl utanför Guru Web Agency´s kontroll, eller på grund av lagstiftning eller andra myndighetsbeslut. Kunden har alltid rätt att säga upp avtalet till upphörande vid villkorsändringens ikraftträdande.

14.2 Guru Web Agency har rätt att ändra priser på tjänster och produkter samt justera begränsningar på tjänster och produkter som förses mot kunder, eventuella prisjustering kommer alltid att offentliggöras via Guru Web Agency´s officiella hemsida

Denna sajten använder cookies för att förbättra upplevelsen för dig som användare. Genom att använda sajten godkänner du detta.   Läs mer om våran cookie policy här

Rulla till toppen